Blog

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU NAUKI.PL

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności portalu rodzinna.org.pl prowadzonego przez Fundację Rodzinną z siedzibą w Krakowie, która dzięki specjalnej platformie internetowej umożliwia wzięcie udziału w bezpłatnym kursie nauk przedmałżeńskich.
 2. Aby zapewnić Państwu przejrzystość co do stosowanych przez nas procesów przetwarzania danych osobowych, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania tych danych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o uprawnieniach przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Informujemy, że zasady i podstawy zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych a także zakres Państwa uprawnień związanych z ochroną danych osobowych ustalone zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: “RODO”.
 4. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000664060.

 1. W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania oraz rozwiążemy problemy związane z portalem nauki.pl. Nasze dane kontaktowe są następujące:

Adres e-mail: sekretariat@nauki.pl, kontakt@rodzinna.org.pl

Adres biura: ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

 1. Korzystanie z portalu a przetwarzanie danych osobowych
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w bezpłatnym, internetowym kursie nauk przedmałżeńskich na platformie nauki.pl. Z uwagi na fakt, że uzyskanie dostępu do Państwa danych osobowych w wyżej wymienionym celu może być równoznaczne z przetwarzaniem danych dotyczących Państwa przekonań religijnych, poprosiliśmy o wyrażenie na to zgody i zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. a) (RODO). Po wycofaniu przez Państwa zgody, Państwa dane będą przetwarzane w celu umożliwienia nam obrony przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi umowy o udział w bezpłatnym kursie nauk przedmałżeńskich, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. 
 3. Podanie danych nie stanowi ustawowego obowiązku, jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w kursie nauk przedmałżeńskich. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, niemniej jednak w takim przypadku nie będzie możliwe ukończenie kursu oraz otrzymanie zaświadczenia jego odbycia. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
 4. Ponadto przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwo w formularzu znajdującym się na stronie https://nauki.pl/#7 z uwagi na fakt, że jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na udzielaniu osobom zainteresowanym informacji o projekcie nauki.pl i odpowiadaniu na zadawane pytania. Podstawę przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 5. 3.1. Odbiorcy danych osobowych 

Z uwagi na korzystanie przez nas z poczty elektronicznej „Google Mail”, odbiorcą Państwa danych osobowych jest spółka Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia). Państwa dane mogą być również przekazywane do państw, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się w oparciu o zobowiązanie podmiotów przetwarzających do stosowania standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Oprócz powyższego, Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne.

 1. 3.2. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy w następujących okresach:

Zakres danychOkres przetwarzania danych
Dane kontaktowe podane w przypadku komunikowania się w celu uzyskania informacji lub rozwiązania problemu dotyczącego portalu nauki.pl.Okres trwania korespondencji związanej z udzielaniem informacji lub rozwiązywaniem problemów dotyczących portalu.
Dane kontaktowe oraz identyfikacyjne podane w celu wzięcia udziału w kursie nauk przedmałżeńskich oraz uzyskania zaświadczenia o odbyciu kursu.Do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie w związku z udziałem w kursie nauk przedmałżeńskich; po zakończeniu kursu Państwa lub wycofaniu zgody Państwa dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udział w bezpłatnym kursie nauk przedmałżeńskich. 
 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych nie stanowi ustawowego obowiązku, jest jednak niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytania albo do wzięcia udziału w kursie nauk przedmałżeńskich oraz uzyskania imiennego zaświadczenia o odbyciu kursu.

 1. Uprawnienia, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania sprostowania tych danych w przypadku, w którym byłyby błędne;
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, które wykonujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; w każdych okolicznościach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 3. prawo żądania usunięcia Państwa danych („prawo do bycia zapomnianym”) w następujących przypadkach:
  1. dane przestały być niezbędne do celów, dla realizacji których są przez nas przetwarzane,
  2. dane były przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody, która została przez Państwo cofnięta, a nie dysponujemy inną podstawą przetwarzania Państwa danych,
  3. złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w sytuacji, w której przysługująca nam podstawa przetwarzania nie jest nadrzędna wobec Państwa praw, wolności i interesów; nie mogą jednak Państwo żądać usunięcia tych danych w przypadku, gdy są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  5. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  6. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z ciążącego na nas obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
  7. jesteś osobą poniżej szesnastego roku życia, a Twoje dane przetwarzaliśmy na podstawie zgody Twojej lub Twojego przedstawiciela ustawowego;

chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. korzystania przez nas z prawa do swobody wypowiedzi i informacji,
 2. wywiązania się przez nas z ciążącego na nas obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 3. celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych w następujących przypadkach:
  1. Państwa dane zostały, według Państwa, wpisane nieprawidłowo – ograniczenie przetwarzania będzie trwało przez okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych,
  2. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu z naszej bazy, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
  3. dane przestały być nam potrzebne, ale dla Państwa są przydatne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – ograniczenie przetwarzania będzie trwało przez okres pozwalający nam na stwierdzenie, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu;

wyjaśniamy, że w okresie ograniczenia przetwarzania Państwa danych możemy je wyłącznie przechowywać; inne czynności przetwarzania Państwa danych wymagały będą Państwa zgody, chyba że czynności te będą służyły ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, ochronie praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ich podjęcie będzie wymagane z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych podczas ich przetwarzania;
 2. prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Państwa dane osobowe, w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy oraz gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; mają Państwo również prawo żądania przesłania tych danych innemu administratorowi pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po naszej stronie, jak również tego innego podmiotu.
 3. Prywatność dzieci
 1. Usługi oferowane na portalu nauki.pl, tj., udział w bezpłatnym, internetowym kursie nauk przedmałżeńskich nie jest  przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy Państwa, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.
 2. Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.